Ultimele știri

ÎPS Părinte PETRU: Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului | 2023-2024

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu,
Și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)

Preasfințiile Voastre, episcopi eparhioți,
Preacuvioși și Preacucernici părinţi, slujitori ai sfintelor altare,
Iubiți fraţi şi surori în Hristos-Domnul,

Întreg neamul omenesc, creștin ortodox, cel iubitor de Hristos, este în sărbătoare mare și sfântă. Astăzi este Praznic luminos, împărătesc și dumnezeiesc căci sărbătorim Nașterea Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria la plinirea vremii[1]  în peștera din Betleemul Iudeii.

„Din înălțimea cerului”, conform cântărilor Bisericii, „Împăratul vine la noi din Curata Fecioară, Dumnezeu fiind”[2]. Noul Testament ne arată că taina Întrupării lui Hristos atestă o legătură neîntreruptă între Fiul lui Dumnezeu și creație, așadar acesta fiind însuși scopul creării lumii[3].

Ca răspuns la întrebarea „de ce S-a coborât Dumnezeu pe pământ?”, cântările bisericesc ne răspund că „Văzând Ziditorul pe omul pe care l-a zidit cu mâinile pierind, plecând cerurile, S-a pogorât și, întrupându-Se din dumnezeiasca Fecioară, pe om îl zidește cu totul din nou”[4].

Prin Sfintele Evanghelii ale Sfinților Apostoli și Evangheliști Matei și Luca ni se descoperă adevărul istoric al Nașterii Mântuitorului Hristos în Betleemul Iudeii ca împlinire a ceea ce proorocii au proorocit de veacuri. Toată creația lui Dumnezeu a participat la momentul Întrupării Fiului Său: Cerul a vestit pământului slava Fiului născut din veci din Tatăl. Tatăl Îl arată îngerilor, iar aceștia din urmă păstorilor. Steaua se arată pe cer. Magii, din depărtări, călăuziți de stea, vin să se închine Pruncului aducând daruri de aur, smirnă și tămâie.

Toată făptura, împreună cu îngerii, dar și cu noi astăzi, cânta și cântă “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, Și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”[5]. Aceasta este cântarea și dorul, credința și nădejdea noastră.

În armonia corului ceresc și al celui pământesc prin care suntem chemați să pătrundem adânc și statornic în taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, să înțelegem dragostea nemărginită a lui Dumnezeu Tatăl care „încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”[6].

Iubiți credincioși și credincioase,

Plini de rugăciune și cu adâncă dăruire să mărturisim Nașterea Domnului, să cultivăm pacea inimii noastre primită de la Hristos și să pomenim în rugăciunile noastre pe toți românii de pretutindeni și pe toți frații ortodocși, ca să păstrăm cu multă iubire frățească unitatea de credință și de neam.

În duhul credinței mărturisitoare, al nădejdii în mila lui Dumnezeu, al harului iubitor față de toți să transformăm inima noastră într-o peșteră Betleemică ca Hristos să se nască în ea și cu dragoste să-i primim și să-i îmbrățișăm pe toți cei care doresc să-I aducă daruri de rugăciune și fapte bune.

După încă un an binecuvântat, ne bucurăm să subliniem câteva realizări semnificative ale Mitropoliei Basarabiei, respectiv ale Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova. În mod deosebit, dăm slavă lui Dumnezeu pentru revenirea multor comunități, împreună cu preoții lor, în sânul Bisericii Neamului, manifestare a credinței și a unității care care bucură întreaga societate.

Un alt aspect deosebit de important al anului acesta îl reprezintă eforturile vrednice de laudă ale preoților parohi, care s-au jertfit în fiecare parohie pentru a sluji credincioșii. Cu pioșenie și dragoste față de chemarea lui Dumnezeu și față de semenii lor, au contribuit la consolidarea comunităților și la întărirea credinței noastre în timpuri în care solidaritatea și înțelegerea sunt mai importante ca oricând.

Opera social-filantropică desfășurată prin Misiunea Socială DIACONIA a Mitropoliei Basarabiei, pilon fundamental al Ortodoxiei, a fost o expresie vie a manifestării iubirii creștine. Am fost martorii sprijinului acordat celor aflați în nevoie, iar această implicare activă în problemele sociale și umanitare demonstrează misiunea Bisericii noastre de a fi o sursă de nădejde și ajutor pentru cei sărmani, bolnavi, singuri sau marginalizați.

Totodată, apreciem parteneriatele și acordurile de colaborare încheiate cu numeroase organizații nonguvernamentale și instituții publice. Aceste parteneriate au permis Bisericii Noastre să fie prezentă în fiecare parohie și comunitate, fiind alături de fiecare credincios în parte care a avut nevoie de ajutor, povățuire și compasiune.

Anul care a trecut, dedicat pastorației persoanelor vârstnice de către Sfântul Sinod, a fost un prilej de a reflecta la importanța de a fi alături de cei în vârstă, de a le oferi sprijin și de a arăta respectul cuvenit bătrânilor noștri. Această preocupare a pulsat puternic în inimile noastre, și eforturile noastre au fost îndreptate și către această categorie de oameni care adesea au nevoie de ajutor și de o atenție specială.

Toate aceste realizări au fost posibile datorită eforturilor neobosite ale preoților parohi, care în fiecare comunitate sunt mărturisitori ai lui Hristos și slujesc cu responsabilitate misiunii lor. Vă mulțumim în Numele Pruncului Sfânt, dragi păstori de suflete, pentru că sunteți mădulare vii ale Bisericii și pentru că vă jertfiți cu iubire pentru binele turmei voastre.

De asemenea, nu putem să nu remarcăm implicarea și generozitatea voastră, a fiecărui credincios, de la mic la mare, care sunteți pilonii comunităților noastre și aduceți viață și vitalitate Bisericii. Din iubirea față de aproapele, nu ați rămas indiferenți față de nevoile celor din jur, contribuind la succesul acestor inițiative și la bucuria care învăluie acum Biserica noastră.

În această zi sfântă, privind înapoi la binecuvântările primite și cu privirea îndreptată spre viitor, vă îndemnăm să păstrați vie flacăra credinței și a iubirii creștine în inimile voastre. Să fim împreună, cu aceeași bucurie și speranță, martori ai luminii necreate aduse de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Să mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a ajutat să ajungem și la acest Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi fiecare biserică ia chip de Betleem.

Să îngenunchem cu inima și cu mintea în fața peșterii din Betleem, în fața Pruncului Iisus și a Preacuratei Sale Maici.

Dumnezeu să ne cuprindă pe toți în mila iubirii Sale nemărginite, a iertării și a binecuvântării Sale.

Să ne lăsăm cuprinși de taina coborârii lui Dumnezeu la noi, să ne întărim în credință, nădejde și dragoste, ca la rândul nostru să răspândim celor din jur bucurie, curaj și mântuire sufletească.

An binecuvântat de Dumnezeu cu pace peste Țara Noastră și peste poporul cel binecredincios,

Al vostru părinte, slujitor și către Dumnezeu rugător,


[1] Galateni 4,4

[2] Canonul al doilea, cântarea a 3-a, troparul al treilea, Utrenie

[3] Cf. Efeseni 1,4 și 2 Timotei 1,9

[4] Canonul întâi, cântarea 1, troparul al doilea, Utrenie

[5] Luca 2, 14

[6] Ioan 3, 16

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img